Regulamin — na jakich zasadach wozimy

I. Informacje ogólne

 1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu przewozu.
 2. Pasażer powinien być na miejscu wskazanym na formularzu rezerwacji 10 minut przed planowanym odjazdem samochodu.
 3. Pasażer zobowiązuje się przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi samochodu (kierowcy).
 4. Przewoźnik zastrzega sobie, że samochód nie będzie oczekiwał dłużej niż 30 minut na pasażera w przypadku, gdyby zagrażało to pozostałym osobom w punktualnym przybyciu do miejsca określonego w danym przewozie.
 5. Przewoźnik ma prawo w oparciu o art.135 Ustawy z dnia 13.06.2003 do zażądania od pasażera cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy przed rozpoczęciem podróży. W przypadku braku tych dokumentów lub ich nieokazania przewoźnik ma prawo odmowy wykonania usługi przewozu na rzecz cudzoziemca bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 6. W samochodach MAX + zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie wszelkich napojów alkoholowych, oraz innych nie wymienionych używek.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić transportu osobie, która nie przestrzega postanowień regulaminu lub jest uciążliwa dla innych osób. Skutki prawne powyższych zdarzeń ponosi pasażer, któremu odmówiono przewozu.
 8. Przewóz zwierząt oraz przedmiotów niestandardowych dopuszczony jest po uprzednim uzgodnieniu z przewoźnikiem.
 9. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (szczególnie zniszczenia, zabrudzenia samochodu) oraz innym osobom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty na rzecz przewoźnika kwoty stanowiącej zwrot kosztów całkowitego naprawienia szkody.
 10. Przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z ustaleniami w formularzu rezerwacji, jednak z przyczyn obiektywnych, niezależnych od przewoźnika nie może tego zagwarantować. To zastrzeżenie nie dotyczy awarii samochodów przewoźnika.
 11. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienie lub odwołanie transferów z przyczyn od niego niezależnych (na przykład zamknięcie granicy, utrudnienia w ruchu granicznym, drogowym, żywioły) ani wynikających z nich innych nieokreślonych skutków.
 12. Osoby małoletnie podróżujące bez opiekuna prawnego są przewożone bez odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik może zapewnić osobie małoletniej opiekę za dodatkową opłatą.
 13. Wszelkie reklamacje wynikające z umowy o świadczenie przewozu należy kierować w okresie nie dłuższym niż 14 dni od okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać sytuację, zastrzeżenia, doznane szkody oraz zgłosić roszczenie.

II. Usługa przewozu osób

 1. Zgłoszenie przewozu następuje poprzez telefoniczną lub e-mailową rezerwację potwierdzoną umową pisemną.
 2. Nie zgłoszenie się pasażera w miejscu i czasie podstawienia samochodu przed wyjazdem skutkuje odstąpieniem od umowy przewozu.

III. Bagaż

 1. Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż przewożony przez pasażera przed Służbami Celnymi.
 2. Bagaż powinien być przewożony w przedziale bagażowym samochodu.
 3. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, który nie może utrudniać podróży innym osobom.
 4. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Przewoźnik może odmówić przewozu bagażu lub przedmiotów niebezpiecznych lub o nieprzyjemnej woni.
 6. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i winien zgłosić ten fakt obsłudze samochodu.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę przewożonej gotówki, papierów wartościowych, przedmiotów o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
 8. Przedmioty pozostawione przez zapomnienie, nieuwagę lub z jakichś innych powodów nie podlegają ochronie i odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Pasażer może zgłosić reklamację dotyczącą przewożonego bagażu bezpośrednio obsłudze samochodu tylko w momencie jego odbioru.
 10. Fakt złożenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez obsługę samochodu w dowolnej formie pisemnej.

IV. Inne postanowienia

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wykonania usługi firmą podwykonawczą.

Wyślij zapytanie

i ustal termin wyjazdu

Pamiętaj, jesteśmy

po to, by Tobie pomóc

Zapraszamy do współpracy

skontaktuj się z nami